Nabídka aktuálních volných pracovních míst - více informací najdete zde

RAUDO - výrobní družstvo invalidů | chráněná dílna | náhradní plnění

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI


K 1.1.2012 je platný novelizovaný zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který výrazným způsobem mění celou oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výrazným způsobem se dotkne všech zaměstnavatelů, kterých se povinnost zaměstnávat zdravotně postižené týká, tj. zaměstnávají více než 25 zaměstnanců.

Přehled vybraných změn

  • Hlavní změnou je snížení možnosti chráněných dílen poskytnout náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce, tj. 854 136 Kč na jednoho zaměstnance. Doposud přitom nebylo celkové množství poskytnutého plnění jedním zaměstnavatelem zdravotně postižených limitováno, limitováno bylo pouze množství poskytnuté jednomu příjemci.
  • Sníží se počet poskytovatelů „náhradního plnění“, které již nebudou poskytovat chráněné pracovní dílny provozované občanskými sdruženími, státem registrované církve, náboženské společnosti nebo právnické osoby evidované podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností a obecně prospěšné společnosti.
  • Sníží se počet osob, které budou pro účely zaměstnávání považovány za osoby zdravotně postižené – celá kategorie osob zdravotně znevýhodněných již nebude považována za osoby zdravotně postižené. Do této kategorie jsou přitom zařazováni např. invalidní důchodci, kterým jsou nyní invalidní důchody po výrazném zpřísnění podmínek odebírány tzn. že zaměstnáváním těchto osob již nebude moci plnit zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání těchto osob již nebude nijak podporováno.
  • Sníží se státní podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené – a to kombinací změn v poskytování státních příspěvků těmto zaměstnavatelům.

Co z těchto změn plyne?

  • Množství a dostupnost "náhradního plnění" na trhu se prudce sníží.
  • Za situace, kdy náklady zaměstnavatelů zaměstnávající osoby zdravotně postižené se zvýší, přitom jimi poskytnuté "náhradní plnění" se prudce sníží, dojde k výraznému zvýšení ceny "náhradního plnění".
  • Zcela se změní stávající situace, kdy většina zaměstnavatelů snadno svoji povinnost zcela splnila „náhradním plněním“. Očekává se, že vzhledem k existujícímu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a celkové výši povinnosti dané zákonem nebude možné uspokojit až cca 50% povinnosti jiným způsobem než odvodem do státního rozpočtu!

Obchodní oddělení: +420 607 269 061 | Nákladní autoservis: +420 602 697 463 | Lesní hospodářství: +420 602 586 040