Nabídka aktuálních volných pracovních míst - více informací najdete zde

RAUDO - výrobní družstvo invalidů | chráněná dílna | náhradní plnění

Novela zákona o zaměstnanosti platná od 1.10.2017

Výtah z novely zákona o zaměstnanosti zobrazíte zde.


Kontrola NKÚ č. 16/11 „Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“

V našem družstvu probíhala ve dnech 21.6.-6.9.2016 plánovaná kontrola NKÚ, jejíž součástí byla mimo jiné též kontrola dodržování příslušných ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, které se týkají náhrady povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (tzv. „náhradní plnění“). Kontrola proběhla bez nálezu závad, níže uvádíme vybrané kontrolní závěry:

  • „RAUDO v.d.i. poskytovalo výrobky a služby nebo splnilo zakázky pro účely plnění povinného podílu zaměstnání OZP v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.“

  • „RAUDO v.d.i. v roce 2012-2015 vedlo v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. evidenci o poskytnutém plnění.“

  • „RAUDO v.d.i. vedlo evidenci zaměstnávaných OZP a evidenci pracovních míst vyhrazených pro OZP v souladu s ustanovením § 80 písm. c) a d) zákona č. 435/2004 Sb.“


O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se ZPS. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

  • zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu, nebo
  • odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS, nebo
  • nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatel je povinen do 15.února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.


Obchodní oddělení: +420 607 269 061 | Nákladní autoservis: +420 602 697 463 | Lesní hospodářství: +420 602 586 040