Dotace na nákup elektromobilu


Kontaktní osoba

Petr Kovář, vedoucí úseku prodeje
tel.: (+420) 724 612 611, email: p.kovar@raudo.cz

Základní informace

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Podpora bude poskytována formou fixní dotace ve výši 50% pořizovací ceny, maximálně však 200.000 Kč. Žádosti o podporu je možné podávat až do 15.12.2023 nebo do vyčerpání celkové částky dotačního programu ve výši 600 mil. Kč.

Kdo může čerpat?

  • Obce a kraje, státní či národní podniky
  • Státní příspěvkové organizace
  • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
  • Veřejnoprávní instituce
  • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
  • Nestátní neziskové organizace
  • Registrované církve a náboženské společnosti
  • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem