layout styles

Věrnostní zákaznický program

Vážíme si každého stálého zákazníka, a proto Vám nabízíme náš firemní věrnostní program.

Přináší zajímavé a hodnotné odměny za nasbírané bonusové body, které se zákazníkovi přičítají automaticky při každém nákupu za odebrané zboží nebo služby. Členství vzniká na základě jednoduché registrace, kterou lze provést na všech prodejních místech společnosti. Odměňujeme velké i malé nákupy.

Připojte se k nám a začněte šetřit ještě dnes. Je to snadné. A nezapomínejte, že každý bod se počítá.

Výhody účasti v zákaznickém programu

Podmínky účasti v zákaznickém programu

Jedinou podmínkou pro vznik členství v Bonus programu firmy RAUDO - výrobní družstvo invalidů je vyplnění přihlášky.

Na základě vyplněné přihlášky bude zákazníkovi vystavena zákaznická Bonus karta. Členem se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice, která dovršila 18 let a souhlasí s podmínkami Bonus programu. Zákaznická karta je nepřenosná a může ji použít pouze osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
Více o podmínkách naleznete ve Všeobecných podmínkách Bonus programu.

1. Základní principy

Na základě hotovostních nákupů dosažených zákazníkem za určité časové období, mají členové BP možnost požádat o poskytnutí slevy na odběr zboží a služeb poskytovaných firmou FAST Integration, s.r.o. nebo RAUDO – výrobní družstvo invalidů (dále jen „provozovatelé“ nebo „provozovatel“).

2. Členství v BP a zákaznická karta

Členství vzniká předáním řádně vyplněné přihlášky provozovateli. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedené údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, den vyplnění přihlášky a podpis. Obdržením zákaznické karty získává zákazník oprávnění využívat výhod účasti v BP. Členem se může stát jakákoli fyzická osoba s trvalým, nebo přechodným pobytem v České republice, která dovršila 18 let a souhlasí s podmínkami uvedeným v těchto všeobecných podmínkách. Vyplněním a podepsáním Přihlášky zákazník potvrzuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Řádně vyplněnou přihlášku mohou zákazníci odevzdat na kterékoli pobočce provozovatele. a základě vyplněné přihlášky předá provozovatel zákazníkovi zákaznickou kartu a to buď osobně, nebo poštou do 21 dnů.

Zákaznická karta je nepřenosná a může ji použít pouze osoba, na jejíž jméno je karta vystavena. Zákaznická karta je vlastnictvím provozovatele a může být použita jen v souladu se Všeobecnými podmínkami

Členství v BP zaniká a člen BP je povinen vrátit zákaznickou kartu v případě že:

 • Člen BP záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,
 • člen BP zneužil mechanismus a výhody BP,
 • na základě oznámení člena BP, resp. v případě jeho úmrtí
 • člen BP nerealizoval žádnou operaci s kartou po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů).

Člen BP, jehož členství zaniklo, ztrácí nárok na použití získaných bodů a všechny ostatní výhody plynoucí z členství v BP.

3. Postup sbírání zákaznických bodů

Body je možné začít shromažďovat ihned po obdržení zákaznické karty. Kartu je nutné předložit obsluze pokladny před realizací hotovostní platby. Množství bodů je přímo úměrné obratu uskutečněnému při nákupu, za každých celých 100 Kč bez DPH získává člen BP 1 bod. Provozovatel je oprávněna vyjmout některé druhy zboží a služeb ze zákaznického programu. O tomto budou členové BP informování v informačních materiálech provozovatele. Aktuální stav na zákaznické kartě je možné po předložení karty zjistit na pobočkách provozovatele.

4. Poskytování slev

Získané zákaznické body může člen BP použít pro získání slevy při dalším realizovaném hotovostním nákupu a to ve výši 1 Kč bez DPH za 1 bod a to u provozovatele, kde body získal. Na určité druhy produktů nebo v určitém časovém období může provozovatel stanovit i jinou hodnotu bodu, o tomto budou členové BP informování v informačních materiálech provozovatele. Sleva může činit maximálně hodnotu realizovaného nákupu bez DPH. Body není možné měnit za peněžní hotovost. Před čerpáním slevy člen BP informuje obsluhu pokladny o svém požadavku a obsluha odečte členovi příslušné množství zákaznických bodů. Za nákup, v němž zákazník čerpá slevu ze BP, se zákazníkovi nepřipisují žádné body.

5. Ztráta a odcizení zákaznické karty

Ztrátu nebo odcizení zákaznické karty je držitel karty povinen bezodkladně oznámit na pobočce provozovatele, je nutné uvést číslo karty, celé jméno držitele karty a adresu. Člen BP obdrží novou kartu v průběhu 1 měsíce od nahlášení ztráty nebo odcizení karty. Totéž platí i v případě poškození karty. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné použití zákaznické karty v důsledku ztráty nebo odcizení zákaznické karty.

6. Neuznání bodů

Zákaznické body nebudou členovi BP uznány v následujících případech:

 • body byly získány v rozporu s dobrými mravy,
 • body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
 • body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.
7. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FAST Integration, s.r.o., IČ 26852195, se sídlem Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk a RAUDO – výrobní družstvo invalidů, IČ 26842998, se sídlem Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: RAUDO – výrobní družstvo invalidů, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk, tel.: 583 285 016, email: raudo@raudo.cz.

Osobními údaji se rozumí informace poskytnuté zájemci o členství v BP tj. údaje vyplněné v přihlášce k BP (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem o členství v BP. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění vyplývající z účasti v BP mezi členem BP a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas člena BP se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že prozatím nedošlo k nákupu zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi členem BP a správcem,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu platnosti BP a platnosti členství člena v BP).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů členem BP pro účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování informačních systémů,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodu 7.3. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišťosobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, pravidelné zálohy, elektronické přístupy oprávněných osob, elektronické zabezpečení budovy s napojením na pult centrální ochrany, kamerový systém. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Zákazník svým podpisem na Přihlášce přijímá tyto podmínky v celém rozsahu a potvrzuje svůj informovaný a dobrovolný souhlas s tím, aby provozovatel zapracoval údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému za účelem možnosti poskytnout slevu a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem BP, údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

8. Všeobecná ustanovení

Členství v BP a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelné a zanikají smrtí člena BP, a proto nemohou být předmětem dědického práva. Zákaznické body nepředstavují platební prostředek a slouží jen pro evidenci obratu dosaženého držitelem karty a jako takové jsou nepřevoditelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat tyto Všeobecné podmínky, při těchto změnách bude zohledňovat zájem členů BP v maximální možné míře. Členové BP budou o těchto změnách informováni v informačních materiálech provozovatele.

9. Ukončení BP

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit program BP. Datum ukončení činnosti BP se vyhlásí v informačních materiálech provozovatele nebo zveřejněním této informace na pobočkách nebo svých www stránkách nejméně 30 dní předem. Po tomto datu nebudou dále poskytovány body. Za body nasbírané do data ukončení BP bude možné získat slevu ještě v průběhu následujících 60 dnů po tomto datu.

Tyto Všeobecné podmínky vydala firma FAST Integration, s.r.o., Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk, IČ 26852195, zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka č. 50438 a firma RAUDO – výrobní družstvo invalidů, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk, IČ 26842998, zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka č. 1797, jako závazný předpis pro provozování BP.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1. 8. 2018