Vánoční soutěž

Hrajeme o dětské horské kolo

Připravili jsme si pro Vás soutěž o krásnou cenu - dětské horské kolo!

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Stačí nás sledovat na Facebooku nebo na Instagramu a dát “to se mi líbí” nebo srdíčko soutěžnímu příspěvku.

Platnost soutěže je od dnešního dne 26. 11. do 15. 12. 2023. Následující den po ukončení soutěže vylosujeme vítěze a oslovíme ho v komentáři. Do soutěže se může zapojit každá osoba starší 18 let.

Držíme Vám palce!

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „soutěž“ nebo jen „pravidla“)

1. Organizátor a provozovatel soutěže

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost RAUDO - výrobní družstvo invalidů, IČO 26842998, se sídlem Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk, zápis v obchodním rejstříku: Dr 1797/KSOS Krajský soud v Ostravě (dále také jen „Provozovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v konkrétním uvedeném termínu prostřednictvím profilů na sociálních sítích Instagram nebo Facebook.

3. Soutěžní zadání

Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím zveřejnění na webu www.raudo.cz nebo Instagramu nebo Facebooku vždy k uvedenému konkrétnímu datu.

4. Základní principy soutěže

Výhrou ve vánoční soutěži je dětské horské kolo v pořizovací hodnotě 6000 Kč.

O vyhodnocení soutěže, výhře a případně pořadí výherců v soutěži rozhoduje odborná porota určená Provozovatelem soutěže. Výherce bude vylosován z osudí a toto vylosování bude zdokumentováno video záznamem a zveřejněno na sociálních sítích.

5. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky, mimo zaměstnance společnosti, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).

Pokud soutěžící vstupuje do soutěže prostřednictvím sítě Instagram nebo Facebook, podmínkou účasti v soutěži je mít osobní instagramový nebo facebookový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram/Facebook.

. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že se stane fanouškem stránky (to se mi líbí/sledovat) na Instagramu nebo Facebooku a dá „to se mi líbí“ nebo „srdíčko“ na soutěžní příspěvek, který je připnutý na stránce.

Zapojením se do soutěže potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

Každý soutěžící se do soutěže může zapojit pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní příspěvky, které zejména:

  • neodpovídají na soutěžní otázku,
  • obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
  • by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby,
  • u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
  • nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

O tom, zda přihlášený soutěžní příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže i jakýkoliv uživatelský příspěvek, a to bez udání důvodu.

6. Oznámení a předání výher

Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel je oprávněn Pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

Výherci budou po ukončení soutěže, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informováni o výhře prostřednictvím přímé zprávy v prostředí sociální sítě Instagram nebo Facebook. Zároveň budou výherci vyzváni ke kontaktování Provozovatele k dohodnutí si způsobu převzetí výhry. V případě, že si výherce nedohodne způsob předání výhry nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena. V případě nepřevzetí výhry výhercem nárok na výhru propadá.

7. Osobní údaje

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas Provozovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména soutěžících v tištěných a internetových médiích. Souhlas uděluje soutěžící podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení a obecné bydliště a stejně tak další údaje poskytnuté v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžícího v soutěži v případě výhry. Správcem osobních údajů je Provozovatel. Osobní údaje soutěžícího mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu externím dodavatelům, kteří pro Provozovatele zajišťují služby v oblasti pořádání spotřebitelských nebo obdobných soutěží, marketingu a propagace nebo zasílání zpráv a zásilek.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla nebo na níže uvedený e-mail. Za odvolání souhlasu je také považováno smazání soutěžního postu soutěžícím. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení a zpracování Provozovatelem (zpracování požadavku může trvat až 30 dní). Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost dosavadního zpracování a v případě výherců po předání výhry ani zpracování jejich osobních údajů za účelem doložení splnění těchto pravidel Provozovatelem. Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů (především GDPR) má soutěžící za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o jejich zpracování, právo na opravu nesprávných a neúplných údajů, právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci, právo podat námitky proti zpracovávání a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz). Pokud si soutěžící přeje uplatnit některé své právo nebo má jiný dotaz či stížnost ohledně zpracování osobních údajů, může kontaktovat Provozovatele poštou nebo e-mailem na t.novotna@raudo.cz

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s uveřejněním soutěžní odpovědi a instagramového nebo facebookového profilu soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, případně bydliště (město) a fotografie z předávání ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Provozovatele, instagramových nebo facebookových stránkách Provozovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům Provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.

Provozovatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je dle posouzení Provozovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. provozovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Provozovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.raudo.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na t.novotna@raudo.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 26. 11. 2023 do řádného ukončení soutěže.